Konsultācijas

Aktualizēts: 2022-07-25 11:28


Par grāmatu reprodukciju

Latvijas Neredzīgo bibliotēkā ir divas reprodukcijas darbu veikšanas nodaļas: Skaņu ierakstu studija un Braila raksta nodaļa. Grāmatu reprodukcija nozīmē tekstu pārveidošana jeb kopēšana citādā formātā atbilstoši oriģinālgrāmatas saturam.

Bibliotēka veic triju veidu grāmatu pielāgošanu: audio formātā, Braila jeb neredzīgo rakstā un palielinātā drukā.

Grāmatu reprodukcijas darbus pielāgotā formātā regulē LR Autortiesību likums, kas noteicis, ka kopija pielāgotā formātā nozīmē darba vai blakustiesību objekta kopiju alternatīvā formātā, kas ļauj personai ar funkcionēšanas ierobežojumiem piekļūt darbam vai blakustiesību objektam, līdzīgi kā to var persona bez šādiem ierobežojumiem.

Tā paša likuma 22. pants nosaka, ka bez autora piekrišanas un atlīdzības samaksas, ievērojot šā likuma 18. panta otrās daļas noteikumus, nekomerciālos nolūkos drīkst sagatavot izziņota darba kopiju pielāgotā formātā un to reproducēt, izplatīt un publiskot personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem, ciktāl tas nepieciešams šo personu attiecīgā ierobežojuma gadījumā.


Par uzrakstiem pilsētvidē un sabiedriskajās būvēs

Informācijas pieejamību pilsētvidē un sabiedriskajās būvēs nosaka gan Latvijas valsts likumdošana, gan nevalstisko organizāciju izdotie metodiskie norādījumi:

 • MK Noteikumi Nr. 331 «Latvijas būvnormatīvs LBN 208-15 «Publiskas būves»» 4. pantā aprakstīti noteikumi, kas jāievēro veidojot taktilos uzrakstus publiskajās būvēs pie durvīm, liftos utt. Diemžēl tika konstatēts, ka minētie būvnormatīvi ir nepilnīgi un kļūdaini, un tos nepieciešams pārstrādāt un papildināt.

Rekomendācija. Latvijas Neredzīgo bibliotēka aicina visus būvniekus, kuri savos objektos plāno ierīkot uzrakstus Braila rakstā, sazināties ar Guntu Biti (67522131, 29137112, [email protected]), lai saņemtu konsultācijas par uzrakstu pareizību.

 • «Vides pieejamības vadlīnijas publiskajām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai», ko 2018. gadā pēc Labklājības ministrijas pasūtījuma izdeva Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO

Braila rakstu var salīdzināt ar tekstiem, kas rakstīti pa rūtiņām. To nedrīkst nedz palielināt, nedz samazināt. Veidojot uzrakstus Braila rakstā, ir jāievēro šādi tehniskie parametri:

 • punkta diametrs ir 1,6 mm.
 • punkta reljefa izvirzījums grāmatām ne mazāks par 0,6 mm (izņemot uzrakstos no cieta materiāla, piem., plastikāts, metāls, kur optimālais izvirzījums ir 0,3 — 0,6 mm).

Kur:

a. 2,5 mm (no punkta centra līdz punkta centram)

b. 2,5 mm

c. 6,0 mm (starp simboliem)

d. 12,0 mm (starp vārdiem)

e. 10,0 mm (starp rindām)

Jebkura atkāpe no šiem standartiem var ietekmēt uzrakstītā teksta uztveršanu, lasot ar pirkstiem.


Par uzrakstiem uz zāļu kastītēm

Uzraksti Braila rakstā uz zāļu kastītēm parasti satur medikamenta oriģinālnosaukumu un devu. Taču ir gadījumi, kad tam klāt pievienots arī veids (piem., tabletes, šķīdums utt.). Jāpiebilst, ka mērvienību pierakstos tikai uz zāļu kastītēm tiek lietots ES lietotā dalīšanas zīme (p 34) bez iekavām vai daļas zīmēm.
Veidojot uzrakstus uz zāļu kastītēm, jāievēro tāda rakstība kāda tā paredzēta attiecīgās valodas pierakstā. Piem. VALIDOL tabletes — vārdu “validol” raksta ar latīņu alfabēta burtiem, bet vārdu “tabletes” — ar latviešu.

R e k o m e n d ā c i j a. Iesakām zāļu ražotājiem pirms Braila uzrakstu iespiešanas, atsūtīt elektronisko uzrakstu sagatavi uz e-pastu [email protected] , lai tie tiktu pārbaudīti. Pēc pārbaudes tiks nosūtīta atbildes e-vēstule, kas vēlāk var kalpot par pamatu atskaitei par saskaņojumu.


Par Braila rakstu latviešu valodā

Latviešu valodā lielā burta pazīšanas zīme literārajos pierakstos tiek lietota no 2020. gada. Latviešu valodā Braila pierakstā aiz komata netiek izlaista atstarpe, taču aiz punkta tā tiek izlaista vienmēr (izņemot, ja aiz tā seko kāda cita pieturzīme).

Vairāk informāciju par tekstu reprodukcijas īpatnībām Braila rakstā lasiet metodiskajās vadlīnijās “Iespieddarbu latviešu valodā reprodukcija Braila rakstā”.

.


Par audiogrāmatu ielasīšanu mājas apstākļos

Iesākumā vēlams ielasīt paraugu (5 min.) un nosūtīt to uz e-pastu [email protected] . Pēc tam, kad paraugs ir apstiprināts, bibliotēka norāda konkrētu grāmatu ielasīšanai. Grāmatas tiek ielasītas apmēram 30 min. garos failos wav (mono, 16 biti, 44 kHz) formātā.

Ja nav iespējas grāmatu ielasīt studijā, var to darīt mājās, izmantojot datoru.

Kā ieskaņot audiogrāmatu mājas apstākļos:

 1. Izvēlēties platības ziņā pēc iespējas mazāku telpu. Vēlams, lai telpa būtu ar labu skaņas izolāciju.
 2. Ieraksta formāts: wav; mono,16 biti , 44 kHz .
 3. Ierakstam izmantot labu dinamisko vai kondensatoru (elekreto) mikrofonu ar frekvenču diapazonu vismaz līdz 12 kHz.
 4. Ieteicams izmantot vienkāršāku ieraksta mikserpulti ar mikrofona ieeju, kā arī tembra un ieraksta līmeņa regulēšanas iespējām.
 5. Pults izejas signālu pievadīt datora skaņas kartes lineārajai ieejai.
 6. Izmantot audio ieraksta programmatūru, kas ļauj turpināt ierakstu no pēdējās nopauzēšanas vietas.
 7. Sākumā ierakstīt nelielu fragmentu (apmēram 5 min, 25 MB), un to nosūtīt uz e-pasta adresi [email protected] . Ja pēc faila noklausīšanās tā kvalitāte (arī lasījuma kvalitāte) tiks novērtēta kā laba, tad atliks tikai vienoties par konkrētas grāmatas ielasīšanu. Pēc tam tiks nosūtīti sīkāki paskaidrojumi par audiogrāmatas failu apjomu un izkārtojumu.