Nodaļas

Aktualizēts: 2022-07-25 11:27


Lasītāju apkalpošanas nodaļa

abonements

Par Lasītāju apkalpošanas nodaļu

Lasītāju apkalpošanas nodaļā (LAN) ietilpst abonements, lasītava, bērnu stūrītis, tifloloģijas sektors, Braila raksta grāmatu vēstures ekspozīcija un semināru telpa ar atsevišķu ieeju.

Abonements nodrošina brīvu piekļuvi literatūrai parastajā iespieddrukā un pielāgotā formātā (audio formātā – CD MP3 un zibatmiņās, palielinātā drukā un Braila rakstā).

Lasītavā pieejams plašs uzziņu literatūras klāsts, nozaru literatūra, mūzikas CD, DVD kolekcija, informatīvie materiāli par aktuāliem jautājumiem, preses izdevumi, audiožurnāli “Doma” un “Калейдоскоп”.

Lasītavā ir nodrošināts interneta pieslēgums un piekļuve datu bāzēm: www.letonika.lv , www.periodika.lv un www.news.lv.

Lasītavā regulāri notiek tematiski pasākumi, diskusijas, literāras pēcpusdienas, konkursi, izstādes, semināri u.c. kultūras pasākumi.

Lasītavā atrodas labiekārtots bērnu stūrītis, kur pieejama literatūra bērniem, galda un taktilās spēles, kā arī ir nodrošināta iespēja klausīties pasakas CD.

Tifloloģijas sektorā ir pieejama informācija par neredzīgiem zinātniekiem, mūziķiem un citiem kultūras darbiniekiem, novadniekiem, novada, LNerB un Latvijas Neredzīgo biedrības vēsturi u.c. tēmām. Tifloloģijas krājumā esošā literatūra ietver tādas nozares kā tiflopedagoģija, tiflopsiholoģija, tiflotehnika u.tml.

Braila raksta grāmatu vēstures ekspozīcijā iespējams izsekot Braila raksta grāmatu izdošanas attīstībai Latvijā.
Ekspozīcijas apraksts: dokuments PDF formātā Braila raksta grāmatu vēstures ekspozīcija

Semināru telpa atrodas blakus bibliotēkas galvenajai ieejai. Tajā tiek eksponētas izstādes, rīkoti semināri, lekcijas, organizētas tikšanās ar grāmatu autoriem, lasītājiem.


Braila un pielāgotās drukas nodaļa

Par nodaļu

Braila raksta nodaļa (BRN) izveidota 2005. gada 1. novembrī projekta “Bibliotekāro pakalpojumu Braila rakstā daudzveidības nodrošināšana kā priekšnoteikums redzes invalīdu integrācijai sabiedrībā un konkurētspējai darba tirgū” ietvaros. 2024. gadā Braila raksta nodaļas (BRN) nosaukums nomainīts uz Braila un pielāgotās drukas nodaļu (BPDN)

Nodaļas MOTO: “Sacītais izgaist, rakstītais paliek”.

Nodaļas MISIJA ir:

 • bagātināt, izglītot un izklaidēt LNerB galveno mērķauditoriju – redzes invalīdus, nodrošinot nepārtrauktu bibliotēkas krājuma papildināšanu ar reproducētām grāmatām un citiem izdevumiem Braila (neredzīgo) rakstā
 • popularizēt Braila rakstu, veidojot dažādus informatīvus materiālus, kā arī organizējot seminārus, pasākumus, apmācības

Nodaļas PAMATVĒRTĪBAS ir lasītāju apmierinātība, pastāvīga darba pilnveidošanās, darba kvalitāte, pastāvīga komunikācija ar lasītājiem, kopīgs nākotnes redzējums, komandas darbs, ilgtermiņa perspektīvas, inovatīva pieeja.

Nodaļas PAMATFUNKCIJAS ir veikt rakstu darbu (t.sk. grāmatu, informatīvo materiālu u.c.) reprodukciju Braila (neredzīgo) rakstā, palielinātajā drukā kā arī vieglajā valodā. Tās darbību regulē Latvijas Neredzīgo bibliotēkas nolikums un darbības stratēģija, kā arī LR Autortiesību likums.

Izdevējdarbība

Braila raksta nodaļa neredzīgo rakstā un palielinātā drukā reproducē Latvijā izdotas grāmatas latviešu valodā. Reproducējamo grāmatu sarakstu reizi gadā pieņem Krājuma komplektēšanas komisija, ņemot vērā lasītāju, Rīgas Strazdumuižas vidusskolas — attīstības centra, grāmatu autoru, literatūras ekspertu u.c. ieteikumus. Gadā nodaļa reproducē vidēji 60 sējumus Braila rakstā un ap 20 grāmatām palielinātā drukā.

Nodaļa izdod bibliotēkas avīzīti “Bazūne”, kurā tiek publicēta informācija par jaunākajām reproducētajām grāmatām un notikumiem bibliotēkas dzīvē.

Papildu pakalpojumi

Nodaļā strādā profesionāli Braila raksta grāmatu poligrāfijas speciālisti, kas pārzina Braila pieraksta īpatnības un noteikumus. Nodaļas vadītāja ir Latvijā vadošā Braila raksta speciāliste, kas sniedz konsultācijas par informācijas pieejamības noteikumiem neredzīgajiem iedzīvotājiem, t.sk. uz zāļu kastītēm, vides objektos, publiskajās būvēs utt.

Ņemot vērā to, ka Latvijā nav nevienas izglītības iestādes, kas veic jauno Braila raksta grāmatu poligrāfu apmācību, tad BRN piedāvā apmācības darbam ar Braila raksta printeri, Braila raksta grāmatu maketēšanu un iesiešanu.

Darbam izmantotā tehnika

Nodaļa aprīkota ar specializētu tehniku, kas nodrošina darbiniekiem piemērotus darba apstākļus. Tā izmanto dažādu specializēto tehniku un datorprogrammas:

 • Ekrānlasošā programma Jaws un specializētā datorprogramma WinBraille
 • Iesiešanas ierīces ar metāla un plastmasas spirālēm
 • Līnijas perforēšanas jeb bigošanas ierīce locījumu līniju iezīmēšanai
 • Papīra griešanas giljotīna
 • Reljefo zīmējumu uz mikrokapsuļu papīra veidošanas ierīce

Metodiskie norādījumi tekstu pielāgošanai Braila rakstā (PDF)

Šie norādījumi sastādīti vadoties pēc līdzšinējiem Braila pieraksta noteikumiem, jaunaizguvumiem, Eiropā pastāvošajiem nacionālajiem alfabētiem Braila rakstā.

Kas ir Brails?

Braila raksts nosaukts tā izgudrotāja Luija Braila vārdā.

“1824. gadā francūzis Luijs Brails (1809 — 1852), būdams vien 15 gadus vecs, izgudroja pierakstu, kas ļāva neredzīgajiem gan lasīt, gan rakstīt. Luijs turpināja to attīstīt, līdz izveidoja arī pierakstu matemātikai un mūzikas notīm. 1829. gadā Francijā tika iespiesta pirmā grāmata šajā rakstībā. Tā tika iespiesta Parīzes Nacionālajā institūtā neredzīgajiem, kur Luijs Brails strādāja par skolotāju. Diemžēl viņš nepiedzīvoja savu slavas mirkli, jo Francija šo pierakstu par oficiālu atzina tikai 2 gadus pēc viņa nāves, savukārt 1878. gadā to atzina par starptautisku neredzīgo rakstu visā pasaulē.

Sākotnēji Latvijā bija vien citu zemēs iespiestas grāmatas Braila rakstā. Pārsvarā tās bija vācu vai franču valodā. Taču tad entuziastu pulciņš grāmatas latviešu valodā sāka pārrakstīt ar roku un 1899. gadā pie lasītājiem nonāca pirmā ar roku pārrakstītā grāmata Augusts Deglavs «Pastarā diena. Stāsts iz tautas dzīves». Tā tika rakstīta, izmantojot veco ortogrāfiju. Grāmata vēl šobrīd ir apskatāma Latvijas Neredzīgo bibliotēkā.”

Bite, Gunta.  Pieskārienu grāmatas : Braila raksta nodaļas desmitgade / Gunta Bite.
Rīga : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2015. 43 lpp. ISBN 9789934147005

Braila raksta pamatā ir 6 reljefpunktu kopa.

Tos kombinējot, iegūst 63 rakstu zīmes. Tādējādi iespējams uzrakstīt tekstu dažādās valodās, apzīmēt ciparus, interpunkcijas un matemātiskās zīmes, ķīmiskās formulas, un pat notis. Braila raksta latviešu alfabētu 1922. gadā izstrādājuši skolotāji P. Eihe un A.Rutkis.


Skaņu ierakstu un informācijas tehnoloģiju nodaļa

Kopš 1961. gada 1. jūlija Latvijas Neredzīgo bibliotēkā darbojas Skaņu ierakstu studija (SIeS). 2020. gadā SIeS maina nosaukumu uz Skaņu ierakstu un informācijas tehnoloģiju nodaļu (SIITN).

Pamatojoties uz Autortiesību likuma 19. un 22.1 pantu, nodaļā tiek ieskaņota nozīmīgākā bibliotēkas krājumu daļa — audiogrāmatas un audiožurnāli MP3 formātā.

2002. gadā bibliotēkā ar Latvijas Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) atbalstu studija tika izveidota kā digitālā skaņu ierakstu studija, kur tradicionālie spoļu un kasešu magnetofoni tika aizstāti ar mūsdienīgu analogo tehniku un datortehniku, kā rezultātā ievērojami tika uzlabota ieskaņoto audiogrāmatu oriģinālu kvalitāte.

Nodaļas pārziņā ir skaņu ierakstu digitalizācija no magnetofona lentām un audiokasetēm.


Komplektēšanas un apstrādes nodaļa

KAN rūpējas par bibliotēkas resursiem:

 • Iegādājas grāmatas parastajā iespiedrakstā un mūzikas CD;
 • Izvērtē un pieņem iedzīvotāju dāvinājumus;
 • Apstrādā Braila raksta nodaļas un Skaņu ierakstu studijas sagatavotās grāmatas;
 • Sistēmā ievada ziņas par izdevumiem;
 • Atbild par LNerB e-kataloga kvalitāti;
 • Izslēdz no krājuma nepieprasītus, nolietotus un nozaudētus dokumentus;
 • Sagatavo informatīvo materiālu “Gaisma”.

Bibliotēkas krājums tiek komplektēts centralizēti bibliotēkā Rīgā.

Bibliotēkas galvenās prioritātes krājuma komplektēšanā

 • Bibliotēkas reproducētie Braila raksta un palielinātās drukas dokumenti;
 • Bibliotēkā reproducētās audiogrāmatas;
 • Bibliotēkā iegādātās grāmatas parastajā iespiedrakstā (redzīgo rakstā).

Par dāvinājumiem

Prioritāte ir paaugstināta pieprasījuma literatūrai, oriģināliem, no kuriem veikta reproducēšana audio formātā, Braila rakstā un palielinātā drukā, un kvalitatīvi un saturiski nozīmīgi pētniecības materiāli.

No organizācijām tiek pieņemti pēdējo 2-3 gadu izdevumi, no lasītājiem, autoriem – pēdējo piecu gadu darbi.

Saņemot dāvinājumu, tiek izvērtēts izdevumu saturs, nolietojuma pakāpe, valoda.

Bibliotēkai ir tiesības atteikties no dāvinājuma, ja tas neatbilst tās profilam un lasītāju informācijas vajadzībām.

Netiek pieņemti saturiski novecojuši, nolietoti, krājumā esoši, rasistiskas, naida kurinošas informācijas saturoši dokumenti.

Atsevišķos gadījumos var pieņemt dāvinājumu, ja tā vizuālais izskats nav apmierinošs, bet dokumentam ir novadpētnieciska, kultūrvēsturiska vai zinātniska nozīme. 


Metodikas nodaļa

Par Metodikas nodaļu

Metodikas nodaļa (MN) izveidota 1977. gadā. Tās pārziņā metodiskā darba plānošana un vadība. MN apkopo bibliotēkas nodaļu atskaites, analizē tās, sniedz konsultācijas, kontrolē darbu, sniedz metodisko palīdzību, organizē darbinieku piedalīšanos profesionālās pilnveides pasākumos, piedalās bibliotēkas stratēģijas un projektu izstrādē.

MN sniedz metodisko un konsultatīvo atbalstu pašvaldību publiskajām bibliotēkām par pielāgoto literatūru un tās pieejamību personām ar redzes traucējumiem un citādām lasīšanas grūtībām.

MN pārziņā ir bibliotēkas tīmekļvietne un sociālo tīklu konti.


Saimniecības daļa

Saimniecības daļa:

 • pārvalda bibliotēkas pamatdarbībai piešķirtos resursus, kā arī bibliotēkas valdījumā esošo īpašumu un mantu
 • organizē pamatdarbības materiālu un pakalpojumu iepirkumus, veic un organizē preču un pakalpojumu iegādes
 • organizē loģistikas sistēmu un nodrošina struktūrvienības ar autotransporta pakalpojumiem