Pētniecība

Lasīšanas problēmu pētniecība – informācijas apkopošana par disleksiju, autismu un citiem valodas sistēmas traucējumiem, kas ietekmē lasīšanas procesus un to uztveri.

Bibliogrāfiskais saraksts

Ar darbiem var iepazīties uz vietas Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Tifloloģijas sektorā Rīgā.

 • Bite, Dinija (2020). Luijs Brails (Kvalifikācijas darbs). Rīga: Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža. 

Anotācija: Bibliogrāfiskais rādītājs par Luiju Brailu periodā no 1852.-2019.gada oktobrim.

 • Dubovika, Anna. (2011). Mācību priekšmeta “Mūzika” satura apguves specifika Strazdumuižas internātvidusskolā (Bakalaura darbs). Rīga: Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmijas Pedagoģijas fakultāte. (Arī Braila rakstā – 2 sējumi.)

Anotācija: Bakalaura darbā tiek analizēti tiflopedagoģijas attīstības vēsturiskie aspekti pasaulē un Latvijā, neredzīgu un vājredzīgu bērnu izglītības iespējas Strazdumuižas internātvidusskolā un raksturoti mūzikas skolotāju darbības virzieni.

 • Dubovika, Anna. (2008). Strazdumuižas internātskolas vēsture. Muzikālā darbība skolā (Kursa darbs). Rīga: Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolas Pedagoģijas fakultāte.

Anotācija: Kursa darbā autore uzsver dažādu kultūras aktivitāšu iespēju nozīmi neredzīgo un vājredzīgo skolēnu dzīvē. Darbā apzināti skolā strādājošie mūzikas skolotāji un izpētīti mūzikas skolotāju darbības virzieni skolā.

 • Gromska, Sarmīte. (2012). Neredzīgo runas un rakstu valodas īpatnības (Maģistra darbs). Rīga: Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra.

Anotācija: Maģistra darbs ir turpinājums bakalaura darbā iesāktajam pētījumam par Braila rakstu – galveno neredzīgo rakstības veidu mūsdienās. Darbā apkopotas atziņas par neredzīgu cilvēku runas īpatnībām, kas atrodamas speciālajā literatūrā – tiflopsiholoģijā un tiflopedagoģijā.

 • Gromska, Sarmīte. (2010). Latviešu rakstu valodas reprodukcijas īpatnības Braila rakstā (Bakalaura darbs).Rīga: Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu un vispārīgās valodniecības kadera. (Arī Braila rakstā – 1 sējums.)

Anotācija: Bakalaura darbs ir zinātnisks pētījumus par Braila raksta attīstību un tā specifiku. Darba mērķis – iepazīstināt valodniekus un citus interesentus ar Braila rakstu, tā īpašo lomu neredzīgu cilvēku rakstības vēsturē un drukātu tekstu, attēlu reproducēšanas īpatnībām Braila rakstā.

 • Hmeļevska, Vlada. (2009). Kultūras pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Latvijā (Maģistra darbs). Rīga: Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedra.

Anotācija: Maģistra darbā veikta analīze par kultūras politikas principiem, galvenajiem Eiropas un Latvijas kultūrpolitikas mērķiem un pasākumiem to sasniegšanā. Veikta kultūras pieejamības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām stāvokļa analīze, identificētas problēmas un sniegts problēmu izvērtējums.

 • Hofmanis, Ilgvars. Neredzīgo izglītošanas biedrības izveidošana un attīstība Vidzemē un Kurzemē (1877–1933) (Maģistra darbs). Rīga : Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Arheoloģijas un vēstures palīgdisciplīnu katedra.

Anotācija: Maģistra darbs veltīts Neredzīgo un Vājredzīgo Izglītošanas biedrības izveidei un attīstībai Vidzemē un Kurzemē [1877. – 1933. gadā]. Darba mērķis ir sniegt Izglītošanas biedrības vēstures mūsdienīgu vērtējumu.

 • Irša, Sigita. (2020). Informācijas pakalpojumu sniegšana cilvēkiem ar disleksiju vai lasīšanas traucējumiem publiskajās bibliotēkās (Maģistra darbs). Rīga: Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte.

Anotācija: Maģistra darbā tika pētīts, kādus informācijas pakalpojumus publiskās bibliotēkas sniedz cilvēkiem ar disleksiju vai lasīšanas traucējumiem un kādas izmaiņas jāveic to darbībā, lai rosinātu cilvēkus ar disleksiju vai lasīšanas traucējumiem izmantot publisko bibliotēku sniegtos informācijas pakalpojumus.

 • Jēkabsone, Liene. (2014). Darbs ar lasītāju Latvijas Neredzīgo bibliotēkas lasītavā (Kursa darbs). Rīga: Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža.

Anotācija: Kursa darbs sniedz ieskatu Latvijas Neredzīgo bibliotēkas darbībā, īpaši pievēršoties darbam lasītavā. Darba mērķis – noskaidrot vājredzīgu un neredzīgu cilvēku informācijas vajadzības un piedāvātās iespējas bibliotēkas lasītavā.

 • Jēkabsone, Liene. (2015). Žurnāls “Rosme” 2006-2010 (Kvalifikācijas darbs). Rīga: Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža.

Anotācija: Kvalifikācijas darbs – žurnāla “Rosme” bibliogrāfiskais rādītājs no 2006. līdz 2010. gadam. Žurnāls “Rosme” ir vienīgais žurnāls Latvijā cilvēkiem ar redzes problēmām. Tas tiek izdots arī Braila rakstā un lielās drukas formātā. No 2014. gada tas ir pieejams kā e-žurnāls.

 • Krastiņa, Sintija. (2015). Žurnāla “Rosme” satura bibliogrāfiskais rādītājs 2001.-2005.gadam un 2011.-2014.gadam (Bakalaura darbs). Rīga: Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa.

Anotācija: Bakalaura darbā pētīts žurnāls „Rosme” no 2001. līdz 2005. gadam un no 2011. līdz 2014. gadam. Darbā ir veikta datu analīze, izmantojot kvalitatīvo un kvantitatīvo kontentanalīzi, kā arī analizēti žurnāla „Rosme” raksti un izveidots bibliogrāfiskais rādītājs.

 • Lebedeva, Lita. (2008). Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas ieguldījums Jēkabpils pilsētas kultūrvides veidošanā (Bakalaura darbs). Rīga : Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolas Pedagoģijas fakultāte. – Braila rakstā.
 • Lukstiņa, Elīna. (2010). Mūzikas valodas apguve un skolas neredzīgiem bērniem Latvijā (Bakalaura diplomreferāts). Rīga : Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija.

Anotācija: Bakalaura darba mērķis ir apkopot un izpētīt pieejamo informāciju par neredzīgu bērnu iespējām apgūt muzikālo izglītību Latvijā.

 • Matisone, Anita. (2002). No tāfeles līdz datoram (Maģistra darbs). Rīga: Latvijas Universitātes Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes nodaļa.

Anotācija: Maģistra darba temats – tiflotehnika, tās pielietojums un nozīme Latvijā un ārzemēs. Pētījuma pamatā ir mūsdienu prakses analīze.

 • Matisone, Anita. (1999). Žurnāls “Rosme” saturs. Bibliogrāfiskais rādītājs. (1988.-1989.) (Studiju darbs). Rīga: Latvijas Universitātes Bibliotēkzinātnes un informācijas katedra.

Anotācija: Studiju darbs – žurnāla “Rosme” bibliogrāfiskais rādītājs no 1988. līdz 1989. gadam.

 • Matisone, Anita. (2000). Žurnāls “Rosme” (bibliogrāfiskais rādītājs. 1990.-1994.) (Bakalaura darbs). Rīga: Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes nodaļa.

Anotācija: Bakalaura darbs – žurnāla “Rosme” bibliogrāfiskais rādītājs no 1990. līdz 1994. gadam.

 • Pastare, Anita. (1984). Žurnāla “Rosme” satura rādītājs 1963-1982 (Diplomdarbs). Rīga: Ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotā Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas katedra.

Anotācija: Diplomdarbs – žurnāla “Rosme” bibliogrāfiskais rādītājs no 1963. līdz 1982. gadam.

 • Pavariņa, Zane. (2010). Redzes invalīda bibliotekārā apkalpošana, izmantojot informācijas tehnoloģijas (Bakalaura darbs). Rīga: Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa.

Anotācija: Bakalaura darbā aplūkotas iespējas lietot Latvijas Neredzīgo bibliotēkā pieejamās informācijas tehnoloģijas, kas piemērotas cilvēkiem ar redzes problēmām. Šim nolūkam veikta bibliotēkas lietotāju aptauja LNerB un tās filiālēs, intervēti bibliotēkas darbinieki.

 • Pereļota, Anastasija. (2014). Suns-pavadonis kā resurss sociālajā rehabilitācijā personām ar redzes invaliditāti (Kvalifikācijas darbs). Jūrmala: Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas Sociālās aprūpes katedra.

Anotācija: Kvalifikācijas darbs ietver informāciju par suņu – pavadoņu rašanās pirmsākumiem, to lomu neredzīgu un vājredzīgu cilvēku sociālās rehabilitācijas procesā.

 • Riekstiņa, Dzintra. (1988). Žurnāla “Rosme” bibliogrāfiskais rādītājs 1983-1987 (Diplomdarbs). Rīga: Ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotā Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Bibliotēkzinātnes un bibliogrāfijas katedra.

Anotācija: Diplomdarbs – žurnāla “Rosme” bibliogrāfiskais rādītājs no 1983. līdz 1987. gadam.

 • Skudra, Armands. (2012). Masiera arods kā iespēja cilvēkam ar redzes traucējumiem uzlabot dzīves kvalitāti (Kvalifikācijas darbs). Jūrmala: Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas Sociālās aprūpes katedra.

Anotācija: Kvalifikācijas darbā apskatīta masiera amata attīstības vēsture, raksturotas fiziskās un psihoemocionālās īpatnības cilvēkiem ar redzes traucējumiem, izvērtētas iespējas apgūt šo specialitāti mūsdienās.

 • Skudra, Līga. (2012). Mūzikas terapija kā viena no sociāla darba metodēm cilvēku ar redzes traucējumiem personības pilnveidošanai (Kvalifikācijas darbs). Jūrmala: Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas Sociālās aprūpes katedra.

Anotācija: Kvalifikācijas darba mērķis ir izpētīt mūzikas nozīmi cilvēku ar redzes traucējumiem dzīvē. Darbā ir apskatītas cilvēku ar redzes traucējumiem psiholoģiskās iezīmes, dzirdes nozīme, dziedāšanas un mūzikas instrumentu apguves iespējas.

 • Velde, Ieva. (2015). Braila rakstā reproducēto grāmatu rādītājs (Kvalifikācijas darbs specialitātē). Rīga: Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža.

Anotācija: Kvalifikācijas darba mērķis ir izveidot bibliogrāfisko rādītāju par Braila rakstā reproducētajām grāmatām līdz 2015. gadam.

 • Volkovs, Aleksejs. (2017). Vadīšanas sistēmas un struktūras koncepcijas veidošana servisa suņu sagatavošanas organizācijā (Maģistra darbs). Rīga: Baltijas Starptautiskā akadēmijas profesionālā maģistrantūra Cilvēku resursu vadīšanā.

Anotācija: Maģistra darba mērķis ir izpētīt esošo vadības sistēmu organizācijā, kas nodarbojas ar servisa suņu sagatavošanu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, analizēt to darbību un veidot jaunu vadības sistēmu, kas nav pielietota līdzīgās organizācijās Latvijas teritorijā.

 • Vorslava, Marina. (2022). Baltais spieķis, Latvijas iedzīvotāju informētība par Balto spieķi un tā nozīme (Kvalifikācijas darbs). Rīga: Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža.

Anotācija: Kvalifikācijas darba mērķis ir noskaidrot un uzlabot Latvijas iedzīvotāju informētību par Balto spieķi un tā nozīmi. Tajā sniegts priekšstats par Baltā spieķa rašanās vēsturi un attīstību, kā arī aprakstīti dažādie Baltā spieķa  veidi. Pētījuma praktiskajā daļā analizēti aptaujas rezultāti.

 • Zeltiņa, Sandra. (2007). Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēka – informācijas nodrošinātāja cilvēkiem ar redzes traucējumiem (Zinātniski pētnieciskais darbs valodās). Rēzekne : Rēzeknes Valsts ģimnāzija.

Anotācija: Zinātnieciski pētnieciskais darbs par Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēkas vēsturi, piedāvātajiem pakalpojumiem. Parādīti ieteikumi bibliotēkas popularizēšanai, kas sekmētu informācijas pieejamību cilvēkiem ar redzes traucējumiem, veicinot viņu integrēšanos sabiedrībā.

 • Тимофеев, Александр. (2018). Анализ социальных услуг для людей с нарушением зрения в Латвии (Заключительная работа). Утена : Утенское Высшее Учебное заведение медицинский факультет.

Резюме: Выбранная тема имеет большую актуальность. Чтобы человек мог активно участвовать в повседневной деятельности, ему необходимо владеть навыками самообслуживания. Навыки самообслуживания особенно важны для людей, потерявших зрение из-за различных факторов.