Rekvizīti

Latvijas Neredzīgo bibliotēka

Reģ.nr. 90000057460

Strazdumuižas iela 80, Rīga, LV-1024

Banka: Valsts kase

SWIFT kods: TRELLV22

Konts: LV51TREL7220552002000