Par uzrakstiem pilsētvidē un sabiedriskajās būvēs

Informācijas pieejamību pilsētvidē un sabiedriskajās būvēs nosaka gan Latvijas valsts likumdošana, gan nevalstisko organizāciju izdotie metodiskie norādījumi:

  • MK Noteikumi Nr. 331 «Latvijas būvnormatīvs LBN 208-15 «Publiskas būves»» 4. pantā aprakstīti noteikumi, kas jāievēro veidojot taktilos uzrakstus publiskajās būvēs pie durvīm, liftos utt. Diemžēl tika konstatēts, ka minētie būvnormatīvi ir nepilnīgi un kļūdaini, un tos nepieciešams pārstrādāt un papildināt.

Rekomendācija. Latvijas Neredzīgo bibliotēka aicina visus būvniekus, kuri savos objektos plāno ierīkot uzrakstus Braila rakstā, sazināties ar Guntu Biti (67522131, 29137112, [email protected]), lai saņemtu konsultācijas par uzrakstu pareizību.

  • «Vides pieejamības vadlīnijas publiskajām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai», ko 2018. gadā pēc Labklājības ministrijas pasūtījuma izdeva Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO

Braila rakstu var salīdzināt ar tekstiem, kas rakstīti pa rūtiņām. To nedrīkst nedz palielināt, nedz samazināt. Veidojot uzrakstus Braila rakstā, ir jāievēro šādi tehniskie parametri:

  • punkta diametrs ir 1,6 mm.
  • punkta reljefa izvirzījums grāmatām ne mazāks par 0,6 mm (izņemot uzrakstos no cieta materiāla, piem., plastikāts, metāls, kur optimālais izvirzījums ir 0,3 — 0,6 mm).

Kur:

a. 2,5 mm (no punkta centra līdz punkta centram)

b. 2,5 mm

c. 6,0 mm (starp simboliem)

d. 12,0 mm (starp vārdiem)

e. 10,0 mm (starp rindām)

Jebkura atkāpe no šiem standartiem var ietekmēt uzrakstītā teksta uztveršanu, lasot ar pirkstiem.