Par uzrakstiem uz zāļu kastītēm

Uzraksti Braila rakstā uz zāļu kastītēm parasti satur medikamenta oriģinālnosaukumu un devu. Taču ir gadījumi, kad tam klāt pievienots arī veids (piem., tabletes, šķīdums utt.). Jāpiebilst, ka mērvienību pierakstos tikai uz zāļu kastītēm tiek lietots ES lietotā dalīšanas zīme (p 34) bez iekavām vai daļas zīmēm.
Veidojot uzrakstus uz zāļu kastītēm, jāievēro tāda rakstība kāda tā paredzēta attiecīgās valodas pierakstā. Piem. VALIDOL tabletes — vārdu “validol” raksta ar latīņu alfabēta burtiem, bet vārdu “tabletes” — ar latviešu.

R e k o m e n d ā c i j a. Iesakām zāļu ražotājiem pirms Braila uzrakstu iespiešanas, atsūtīt elektronisko uzrakstu sagatavi uz e-pastu [email protected] , lai tie tiktu pārbaudīti. Pēc pārbaudes tiks nosūtīta atbildes e-vēstule, kas vēlāk var kalpot par pamatu atskaitei par saskaņojumu.