Budžets

Tāmes

dokuments PDF formātā Pamatbudžeta programmas resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2022.g.

dokuments PDF formātā Pamatbudžeta programmas resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2021.g.

Pamatbudžeta programmas resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2019. g.(2)

Budžeta izpildes procesa nodrošināšanai Latvijas Neredzīgo bibliotēka atbilstoši apstiprinātajam gadskārtējam valsts budžetam sagatavo plānoto resursu un izdevumu tāmes un nodrošina to izpildi. Tāmes tiek publicētas Valsts kases tīmekļvietnē.

Atlīdzība

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas amatpersonām un darbiniekiem mēnešalga tiek noteikta saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu  atbilstoši apstiprinātajai mēnešalgas grupai un amatpersonas (darbinieka) kategorijai.

Amatam atbilstošo mēnešalgas grupu nosaka pamatojoties uz amatu saimi un līmeni saskaņā ar 2013.gada 29.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”.

Amata saimi un līmeni nosaka klasificējot amatu pēc vienotās amatu klasifikācijas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam.

Amatpersonas (darbinieka) kategorija tiek noteikta, piemērojot individuālā vērtējuma kritērijus:

  • amata (dienesta, darba) pienākumu izpilde, kura tiek noteikta atbilstoši amatpersonas (darbinieka) darba izpildes novērtējumam;
  • profesionālās pieredze, kas būtiska iestādes funkciju veikšanai.

Informācija par darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem