Budžets

Tāmes

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2019. g.(2)

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2019. g.(1)

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2018. g.(2)

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2018. g.(1)

LNerB 2017.gada budžets/2

Atlīdzība

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu Latvijas Neredzīgo bibliotēkas amatpersonām un darbiniekiem mēnešalga tiek noteikta atbilstoši apstiprinātajai mēnešalgas grupai un amatpersonas (darbinieka) kategorijai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumiem Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” amatam atbilstošā mēnešalgas grupa tiek noteikta, pamatojoties uz amata saimi un līmeni, kuru iegūst, klasificējot amatu saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs“.

Amatpersonas (darbinieka) kategorija tiek noteikta, piemērojot individuālā vērtējuma kritērijus:

  • amata (dienesta, darba) pienākumu izpilde, kura tiek noteikta atbilstoši amatpersonas (darbinieka) darba izpildes novērtējumam;
  • profesionālās pieredze, kas būtiska iestādes funkciju veikšanai.

Informācija par darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem