Lietošanas noteikumi

APSTIPRINĀTS
Kultūras ministrijā 
2019.gada 4.jūnijā

LATVIJAS NEREDZĪGO BIBLIOTĒKAS

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Izdoti saskaņā ar
Bibliotēku likuma 21.pantu

1.Vispārīgie jautājumi

1.1. Latvijas Neredzīgo bibliotēkas (turpmāk – Bibliotēka) lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Bibliotēka, tās filiālbibliotēkas un ārējās apkalpošanas punkti sniedz pakalpojumus. Bibliotēka kā kultūras, izglītības un informācijas iestāde visā Latvijā nodrošina bibliotekāro un informācijas pakalpojumu sniegšanu (t.sk. pielāgotā formātā) un to publisku pieejamību ikvienam, kā arī personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem, ar citādām lasīšanas grūtībām vai ar fiziskiem traucējumiem, kas minēti Autortiesību likuma 22.1 pantā.

1.2. Bibliotēkas lietotāju tiesības, pienākumus un atbildību nosaka Bibliotēku likums, Bibliotēkas nolikums, Noteikumi un citi normatīvie akti.

2. Bibliotēkas lasītājs

2.1. Bibliotēkas lasītājs (turpmāk – Lasītājs) ir:

2.1.1. ikviena fiziska vai juridiska persona, kas izmanto Bibliotēkas pakalpojumus;

2.1.2. ikviena fiziska persona, kura lasa pielāgoto literatūru un saņem pielāgotos pakalpojumus.

2.2. Pielāgoto literatūru var saņemt:

2.2.1. neredzīga persona;

2.2.2. persona ar redzes traucējumiem, kuru dēļ nespēj lasīt rakstu darbus parastajā drukā;

2.2.3. persona ar citādām lasīšanas grūtībām, kuru dēļ nespēj lasīt rakstu darbus līdzvērtīgi personām bez šādiem traucējumiem (cilvēki ar disleksiju u.c.);

2.2.4. persona, kura fizisku traucējumu dēļ nespēj noturēt grāmatu, rīkoties ar to, fokusēt skatienu vai kustināt acis tādā mērā, kāds tas parasti būtu nepieciešams lasīšanai.

2.3. Lasītājs tiek reģistrēts bibliotēkā, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu un aizpildot reģistrācijas veidlapu (pielikums Nr.1). Personas, kuras nevar lasīt parasto iespiedrakstu, apliecina ar parakstu, ka atbilst vismaz vienam no Noteikumu 2.punktā minētajiem kritērijiem un viņam ir nepieciešama informācija pielāgotā formātā (audiogrāmatas, grāmatas palielinātā drukā vai Braila rakstā).

2.4. Lasītājs, kurš pats nevar apmeklēt Bibliotēku, rakstiski pilnvaro fizisku vai juridisku personu (atbalsta – uzticības personu) veikt reģistrāciju fiziskās personas vārdā, izmantojot Bibliotēkas izstrādāto pilnvaru (pielikums Nr.2).

2.5. Lasītājs ar redzes, kustību vai citiem funkcionāliem traucējumiem, iesniedzot pieteikumu Bibliotēkā, var saņemt pakalpojumus dzīves vietā.

2.6. Nepilngadīgo Lasītāju Bibliotēkā reģistrē, pamatojoties uz viena no vecākiem, pedagoga vai cita likumiska pārstāvja (personas, kas realizē aizgādību) rakstveidā iesniegtu galvojumu (pielikums Nr.3).

2.7. Reģistrējoties Lasītājs vai pilnvarotā persona iesniegumā par lasītāja reģistrāciju ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem un apņemas tos ievērot.

2.8. Ja Lasītājs redzes vai citu lasīšanas grūtību dēļ nevar pats iepazīties ar Noteikumiem, tad viņu ar tiem iepazīstina bibliotekārs vai pilnvarotā persona.

2.9. Kontaktinformācijas (dzīvesvietas adreses, tālruņa numura, e-pasta adreses) maiņas gadījumā Lasītājam par izmaiņām jāpaziņo, ierodoties Bibliotēkā, telefoniski vai elektroniski. Mainot vārdu vai uzvārdu, Lasītājam par izmaiņām jāpaziņo, ierodoties Bibliotēkā un uzrādot šo faktu apliecinošu dokumentu.

2.10. Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, bez Lasītāja piekrišanas Bibliotēka kontaktinformācijas datus nenodod un neizpauž trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas likumdošanā paredzētos gadījumus.

3. Lasītāju apkalpošanas kārtība

3.1. Pēc reģistrācijas Lasītājam tiek izsniegta Bibliotēkas Lasītāja karte (turpmāk – Lasītāja karte). Katrā apmeklējuma reizē Lasītājs uzrāda Lasītāja karti bibliotekāram. Lasītāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā Lasītāja karti atjauno, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu.

3.2. Ar Latvijas publiskajām bibliotēkām, kā juridiskām personām, tiek slēgta Vienošanās par starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojuma izmantošanu pielāgotās literatūras saņemšanā (pielikums Nr.4).

3.3. Ar citām juridiskām personām, t.sk. sociālās aprūpes centriem un pansionātiem tiek slēgta Vienošanās (pielikums Nr.5) par sadarbību sekmēt un pilnveidot bibliotekāro un informacionālo pakalpojumu nodrošināšanu pielāgotā formātā. Sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām u.c., nosaka Bibliotēkas izstrādātā Kārtība (pielikums Nr.6), kādā tiek sniegti pakalpojumi lasītāju nodrošināšanai ar pielāgoto literatūru.

3.4. Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi Lasītājiem ir bez maksas, tos sniedz Bibliotēkai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

3.5.Bibliotēkas pakalpojumi ir:

3.5.1. Bibliotēkas krājumā esošo grāmatu un citu informācijas nesēju izsniegšana līdzņemšanai vai lietošanai uz vietas Bibliotēkā;

3.5.2. audiogrāmatu izsniegšana datu nesējos (zibatmiņās). To izsniegšanas kārtība ir noteikta šo Noteikumu pielikumā Nr.7;

3.5.3. pasākumi lasīšanas, literatūras un Bibliotēkas popularizēšanai;

3.5.4. priekšā lasīšana Bibliotēkas Lasītājiem. Tās kārtība ir noteikta šo Noteikumu pielikumā Nr.8;

3.5.5. bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;

3.5.6. kopēšana, skenēšana, teksta palielināšana, izdrukas Braila rakstā un palielinātā drukā;

3.5.7. datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska izmantošana, t.sk. Latvijas Nacionālās bibliotēkas (turpmāk – LNB) digitālās datu bāzes. To izmantošanas kārtība Bibliotēkā noteikta šo Noteikumu pielikumā Nr.9;

3.5.8. Lasītāju konsultēšana par Bibliotēkas krājumu un citiem informācijas resursiem, e-katalogu, abonētajām datu bāzēm un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošanu;

3.5.9. grāmatu un citu informācijas nesēju (t.sk. pielāgotās literatūras) piegāde starpbibliotēku abonementa (SBA) un starptautiskā starpbibliotēku abonementa (SSBA) kārtībā;

3.5.10. Bibliotēkas krājumā esošās pielāgotās literatūras piegāde uz Lasītāju norādīto adresi (aiznesot, aizvedot ar bibliotēkas transportu, nosūtot pa pastu) vai sūtot elektroniski;

3.5.11. Bibliotēka sniedz konsultācijas par pierakstu latviešu un svešvalodu Braila rakstā, tekstu aplauzumu Braila rakstam, Braila rakstu uz medikamentu iepakojumiem, Braila raksta printera lietošanu un citu nepieciešamo informāciju par Braila raksta lietošanu;

3.5.12. veic lasītāju apmācību darbam ar speciālo tehniku.

4. Izmantošanas termiņi

4.1. Lasītājs var saņemt lietošanā Bibliotēkas krājumā esošās grāmatas un citus informācijas nesējus un izmantot tos Bibliotēkas noteiktajā termiņā:

4.1.1. grāmatām, audiogrāmatām, grāmatām Braila rakstā – 1 (viens) mēnesis;

4.1.2. paaugstināta pieprasījuma grāmatām, periodiskajiem izdevumiem, mūzikas ierakstiem un jaunieguvumiem – 2 (divas) nedēļas;

4.2. Starpbibliotēku abonementa (SBA) un starptautiskā starpbibliotēku abonementa (SSBA) kārtībā saņemtās grāmatas un citus informācijas nesējus Lasītājam līdzņemšanai neizsniedz (izņemot pielāgoto literatūru). Tos drīkst lietot tikai Bibliotēkā uz vietas termiņā, ko noteikusi tā bibliotēka, no kuras attiecīgā grāmata vai cits informācijas nesējs ir saņemts.

4.3. Vārdnīcas un cita uzziņu literatūra, Taktilās grāmatas Braila rakstā un spēles tiek izsniegtas tikai uz vietas Bibliotēkas lasītavā.

4.4. Vienā Bibliotēkas apmeklējuma reizē izsniedz ne vairāk kā 10 grāmatas, 15 periodiskos izdevumus, 20 audiogrāmatas, 10 mūzikas ierakstus vai 10 Braila raksta grāmatu sējumus. Kopumā ne vairāk kā 30 izdevumus.

4.5. Pēdējo divu mēnešu periodiskie izdevumi tiek izsniegti lasīšanai tikai uz vietas Bibliotēkā. Iepriekšējo mēnešu preses izdevumi tiek izsniegti uz mājām.

4.6. Ja izsniegtās Bibliotēkas krājumā esošās grāmatas un citi informācijas nesēji nav jaunieguvumi vai tos nepieprasa cits Lasītājs, lietošanas termiņu iespējams pagarināt, ierodoties Bibliotēkā, informējot telefoniski vai elektroniski.

4.7. Vienā Bibliotēkas apmeklējuma reizē Lasītājs var bez maksas nokopēt vai izdrukāt parastajā iespiedrakstā dokumentu vai mācību materiālu apjomā, kas nepārsniedz 5 A4 formāta lapas. Nepieciešamības gadījumā ir iespējams iegūt kopijas vai izdrukas palielinātā vai samazinātā versijā.

4.8. Lasītājs var patstāvīgi bez maksas izdrukāt tekstu Braila rakstā. Ja Lasītājs pasūta izdrukas bibliotekāram, tad vienā Bibliotēkas apmeklējuma reizē pasūtītā materiāla apjoms nedrīkst pārsniegt 10 (A4) Braila rakstā aprakstītas lapas. Pasūtījuma izpildes termiņš ir 1 (viena) nedēļa.

5. Bibliotēkas Lasītāja tiesības

5.1. Saņemt savlaicīgus un kvalitatīvus Bibliotēkas pakalpojumus.

5.2. Saņemt grāmatas un citus informācijas nesējus no Bibliotēkas krājuma. Saņemt starpbibliotēku abonementa (SBA) vai starptautiskā starpbibliotēku abonementa (SSBA) kārtībā no citu, arī ārvalstu, bibliotēku krājumiem, ja attiecīgās grāmatas vai cita informācijas nesēja nav Bibliotēkas krājumā.

5.3. Saņemt pielāgoto literatūru lietotāju dzīves vietā, kuriem nav iespēja pašiem ierasties Bibliotēkā (vientuļiem, bez aizbildniecības, ar kustību traucējumiem u.c. gadījumos).

5.4. Iesniegt priekšlikumus, atsauksmes vai sūdzības par Bibliotēkas darbu Bibliotēkas direktorei vai filiālbibliotēku vadītājiem.

6. Bibliotēkas Lasītāja pienākumi

6.1. Ievērot šos Noteikumus.

6.2. Ierodoties Bibliotēkā, pieteikt savu apmeklējumu bibliotekāram.

6.3. Nodot Bibliotēkas noteiktajā termiņā no tās krājuma saņemtās grāmatas un citus informācijas nesējus.

6.4. Par pamanītajiem grāmatu un citu informācijas nesēju bojājumiem nekavējoties ziņot Bibliotēkas darbiniekam, pretējā gadījumā par bojājumu ir atbildīgs Lasītājs.

6.5. Lasītājiem nozaudētās vai sabojātās grāmatas vai citi informācijas nesēji jāatvieto ar tādiem pašiem vai citiem, kurus Bibliotēka atzinusi par līdzvērtīgiem, vai arī jāatlīdzina to vērtība atbilstoši Bibliotēkas uzskaites dokumentos norādītajām cenām, izņemot, ja zaudējums radies ne Lasītāja vainas dēļ.

7. Bibliotēkas Lasītāja atbildība

7.1. Saudzīgi un atbildīgi izturēties pret grāmatām, audiogrāmatām, mūzikas kompaktdiskiem un to kastītēm un citiem informācijas nesējiem, kas saņemti no Bibliotēkas krājuma, pret datoriem un citu tehniku. Neveikt atzīmes un svītrojumus iespieddarbos un citos izdevumos, nelocīt un neplēst lapas, atbilstoši tos iesaiņot, lai pasargātu no nelabvēlīgiem laika apstākļiem.

7.2. Neiznest ārpus Bibliotēkas telpām tās krājumā esošās grāmatas un citus informācijas nesējus, kuru saņemšanu Lasītājs nav noformējis pie bibliotekāra.

7.3. Ievērojot Autortiesību likumu – Lasītājs nedrīkst Bibliotēkas ieskaņotās audiogrāmatas kopēt vai izplatīt citām personām. Par šī noteikuma neievērošanu Lasītājam iestājas administratīvā atbildība.

7.4. Nedrīkst bojāt inventāru un iekārtas vai nodarīt citus materiālus zaudējumus Bibliotēkai.

8. Bibliotēkas tiesības

8.1. Lasītāju, kurš neievēro Bibliotēku likumā, šajos Noteikumos un citos normatīvajos aktos noteikto, kā arī trokšņo, traucē darbu citiem apmeklētājiem vai bibliotekāram, Bibliotēkā lieto pārtiku un dzērienus, atrodas alkohola reibumā, narkotisko un psihotropo vielu ietekmē, neievēro higiēnas normas, ieved vai ienes Bibliotēkā dzīvniekus (izņemot servisa suņus), bojā Bibliotēkas inventāru un krājumu, var izraidīt no Bibliotēkas telpām un viņam var liegt izmantot Bibliotēkas pakalpojumus uz laiku līdz trīs mēnešiem.

8.2. Par nepilngadīgā Lasītāja tiesību ierobežošanu tiek informēts viens no vecākiem vai nepilngadīgā likumiskais pārstāvis rakstiskā veidā. Paziņojums nosūtāms uz reģistrācijas informācijā norādīto adresi.

8.3 Ja Lasītāja pārkāpumi ir radījuši Bibliotēkai finansiālus zaudējumus, Bibliotēkai ir tiesības izslēgt Lasītāju no Bibliotēkas reģistra uz laiku līdz vienam gadam, kā arī izvirzīt civilprasību par zaudējumu atlīdzināšanu. Lasītāju atkārtoti reģistrē Bibliotēkā tikai pēc radīto zaudējumu atlīdzināšanas.

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas direktore A.Jākobsone

1.pielikums

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas

lietošanas noteikumiem

LATVIJAS NEREDZĪGO BIBLIOTĒKA

BIBLIOTĒKAS LIETOTĀJA REĢISTRĀCIJAS KARTE Nr.____________ (aizpilda bibliotekārs)

Vārds __________________________________________

Uzvārds ________________________________________

Personas kods *__________________________________

Dzimšanas datums _______________________________

Dzīvesvietas adrese _______________________________

Tālrunis, e-pasts___________________________________

◊ Ar Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Lietošanas noteikumiem esmu iepazinies (- usies)

◊ Apliecinu, ka atbilstu vismaz vienam no kritērijiem, kuri atrunāti Autortiesību likuma 22.1 punktā, lai saņemtu Latvijas Neredzīgo bibliotēkas bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus pielāgotā formātā (audio formātā, palielinātā drukā, Braila rakstā)

Paraksts________________________ Datums ________________________

_____________________________________________________________________

bibliotēka garantē personas datu aizsardzību

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas iekšējie datu aizsardzības noteikumi (apstiprināti 25.05.2018.)

2. pielikums

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas

lietošanas noteikumiem

PILNVARA

Rīgā, 2019.gada ___. ____________

Es, ___________________________, (________________), dzīvoju ________
vārds, uzvārds                                                      personas kods

_______________________________________ (turpmāk – Pilnvarotājs) sakarā ar to, ka
dzīves vietas adrese

esmu persona ar redzes invaliditāti vai citādām lasīšanas grūtībām*

un nevaru pats ierasties bibliotēkā, pilnvaroju ___________________________,
                                                                                                vārds, uzvārds
(__________________) dzīvojošu ____________________________________
personas kods                                              dzīves vietas adrese

Latvijas Neredzīgo bibliotēkā nodot un saņemt pielāgoto literatūru (audio formātā, palielinātā drukā vai Braila rakstā) un preses izdevumus.
Ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem esmu iepazinies/usies un apņemos tos pildīt.

Pilnvara izdota bez pārpilnvarojuma tiesībām un derīga iesniegšanai Latvijas Neredzīgo bibliotēkā.
Pilnvara derīga beztermiņa vai uz noteiktu laiku līdz 20__.gada ___._____________.
(vajadzīgo pasvītrot)

_______________________ __________________________
Pilnvarotāja paraksts                        Pilnvarotāja paraksta atšifrējums

____________________________________________________________________________________________

Esmu informēts un piekrītu personas datu apstrādei pilnvarojuma izpildei nepieciešamajā apjomā.

*Ja esi 
neredzīga persona vai persona ar redzes traucējumiem, kuru dēļ nespēj lasīt rakstu darbus parastajā drukā kā to var personas bez šādiem traucējumiem
vai
persona ar citādām lasīšanas grūtībām, kuru dēļ tu nespēj lasīt rakstu darbus līdzvērtīgi personām bez šādiem traucējumiem (t.sk., seniori, cilvēki ar disleksiju u.c.)
vai arī
esi persona, kura fizisku traucējumu dēļ nespēj noturēt grāmatu, rīkoties ar to, fokusēt skatienu vai kustināt acis tādā mērā, kāds tas parasti būtu nepieciešams lasīšanai.

3.pielikums

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas

lietošanas noteikumiem

GALVOJUMS

Lūdzu pierakstīt Latvijas Neredzīgo bibliotēkā bērnu

uzvārds, vārds _________________________________________

personas kods: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________

dzimšanas datums: _________________________

adrese, tālrunis _____________________________________________

izglītības iestāde, klase____________________________________

Es, likumisks bērna pārstāvis –

uzvārds, vārds __________________________________________

personas kods______________________

ar savu parakstu apliecinu, ka uzņemos atbildību par bibliotēkas grāmatu un citu dokumentu saglabāšanu un savlaicīgu atdošanu. Grāmatu sabojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā es apņemos tās aizvietot ar citām līdzvērtīgām grāmatām, saskaņā ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem.

Apliecinu, ka

◊   atļauju

◊ aizliedzu 

bērnam izmantot bibliotēkas datora un interneta pakalpojumus.

Apliecinu, ka

◊    atļauju

◊   aizliedzu

fotografēt bērnu bibliotēkas rīkotajos pasākumos un ievietot fotogrāfijas bibliotēkas mājaslapā un interneta vietnēs.

Ar savu parakstu apliecinu arī, ka uzņemos atbildību par Autortiesību likuma ievērošanu.

20__.g. _________________

Paraksts

___________________________

4.pielikums

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas

lietošanas noteikumiem

VIENOŠANĀS

par sadarbību starpbibliotēku abonementa ietvaros

starp Latvijas Neredzīgo bibliotēku un ______________________ bibliotēku

Rīgā, 2019. gada ___. ____________

Latvijas Neredzīgo bibliotēka (reģ.Nr.90000057460, adrese Strazdumuižas ielā 80, Rīgā), tās direktores Andras Jākobsones personā, kura rīkojas uz Nolikuma pamata (turpmāk — LNerB), no vienas puses, un

________________________________ bibliotēka (reģ. Nr. _____________, adrese ______________________________________, tās _________________________ _________________ personā, kurš/-a rīkojas uz Nolikuma pamata (turpmāk — Bibliotēka), no otras puses,

abas kopā — Puses, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

I. Vienošanās mērķis

1. Puses noslēdz vienošanos par sadarbību nolūkā sekmēt un pilnveidot bibliotekāro un informacionālo pakalpojumu nodrošināšanu pielāgotā formātā (audio formātā, palielinātā drukā, Braila rakstā) personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām un kuras atbilst vismaz vienam kritērijam, kas atrunāti Autortiesību likuma 22.panta pirmajā daļā.

II. LNerB tiesības un pienākumi

2. LNerB, ievērojot Autortiesību likuma 22.pantu, sadarbības starpbibliotēku abonementa ietvaros pēc Bibliotēkaslietotāju pasūtījuma nodod LNerB Skaņu ierakstu studijā ieskaņotās audiogrāmatas (MP3 formātā) kompaktdiskos vai tās iekopējot Bibliotēkas zibatmiņā, kā arī LNerB Braila raksta nodaļā reproducētās grāmatas neredzīgo rakstā vai palielinātā drukā.

3. LNerB pielāgotās literatūras saraksts pieejams LNerB tīmekļvietnē (neredzigobiblioteka.lv) sadaļās „Jaunieguvumi”un „E-katalogs”, lai bibliotekāri palīdzētu lietotājiem (neredzīgiem, ar redzes traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām) veikt grāmatu izvēli, sūtot pielāgotās literatūras sarakstu e-pastā Bibliotēkas pārstāvim, norādot grāmatas autoru, nosaukumu un formātu. Pielāgotās literatūras lietošanas termiņš ir 2 (divi) mēneši. Vienā izsniegšanas reizē var saņem ne vairāk kā 20 eksemplārus.

III. Bibliotēkas tiesības un pienākumi

4. Bibliotēka nodrošina, ka pielāgotā literatūra tiek izsniegta tikai tiem lietotājiem, kas apliecina, ka redzes vai citu lasīšanas grūtību dēļ nepieciešama informācija pielāgotā formātā, atbilstoši Autortiesību likuma 22.1 panta pirmās daļas kritērijiem.

5. Pielāgotās literatūras sūtīšanu uz Bibliotēku nodrošina LNerB, savukārt atpakaļ – Bibliotēka. Pielāgotās informācijas pasta sūtījumi ar sekogrammu (cilvēks ar Balto spieķi) ir bez maksas, kā to nosaka Pasta likuma 40.pants.

6. Bibliotēka garantē pielāgotās literatūras saglabāšanu un aizsardzību, un nodošanas termiņu ievērošanu, ko nosaka LNerB Lietošanas noteikumi un šī Vienošanās.

7. Bibliotēkai ir pienākums iesniegt LNerB sarakstu ar pielāgotās literatūras lasītāju skaitu, lai LNerB var veikt pielāgotās literatūras uzskaiti, kā to paredz Autortiesību likuma 22. panta septītās daļas 2.apakšpunkts.

IV Noslēguma jautājumi

8. Šī Vienošanās ir saistoša abām Pusēm.

9. Saistībā ar šo Vienošanos LNerB ieceļ par savu pārstāvi:

Vārds, uzvārds:
Amats:
Adrese:
Tālrunis:
E-pasts:

10. Saistībā ar šo Vienošanos Bibliotēka ieceļ par savu pārstāvi:

Vārds, uzvārds:
Amats:
Adrese:
Tālrunis:
E-pasts:
 1. Pusēm vienojoties, Vienošanos var papildināt un izdarīt tajā grozījumus, kas noformējami pielikuma veidā, kas tiek uzskatīts par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu.
 2. Priekšlikumus par grozījumiem Vienošanās tekstā Puses izskata mēneša laikā no saņemšanas dienas.
 3. Puses ir tiesīgas lauzt Vienošanos, ja šāda sadarbība vairs nav nepieciešama, par to iesniedzot otrai Pusei rakstisku paziņojumu. Vienošanās uzskatāma par lauztu piektajā darba dienā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas.
 4. Puses ir tiesīgas vienpusēji lauzt Vienošanos, ja otra Puse nepilda Vienošanos, iesniedzot par to otrai Pusei motivētu rakstisku paziņojumu. Vienošanās uzskatāma par lauztu piektajā darba dienā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas.
 5. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz jaunas Vienošanās noslēgšanai.
 6. Vienošanās ir sastādīta un parakstīta divos eksemplāros, no kuriem viens nodots LNerB, otrs — Bibliotēkai.

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas                                                                          ___________________

direktore                                                                                                               ___________________

—————————–                                                                             —————————

/paraksts/                                                                                                              /paraksts/

    Andra Jākobsone                                                                                               __________________

/paraksta atšifrējums/                                                                                         /paraksta atšifrējums/


5.pielikums

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas

lietošanas noteikumiem

VIENOŠANĀS

par sadarbību starp Latvijas Neredzīgo bibliotēku un Sociālās aprūpes centru

Rīgā, 2019. gada ___. ____________

Latvijas Neredzīgo bibliotēka (reģ.Nr.90000057460, adrese Strazdumuižas ielā 80, Rīgā), tās direktores Andras Jākobsones personā, kura rīkojas uz Nolikuma pamata (turpmāk — LNerB), no vienas puses, un

________________________________ Sociālās aprūpes centrs (reģ.Nr. _____________, adrese ______________________________________, tās _________________________ _________________ personā, kurš/-a rīkojas uz Nolikuma pamata (turpmāk — Centrs), no otras puses,

abas kopā — Puses, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

I. Vienošanās mērķis

1. Puses noslēdz vienošanos par sadarbību nolūkā sekmēt un pilnveidot bibliotekāro un informacionālo pakalpojumu nodrošināšanu pielāgotā formātā (audio             formātā, palielinātā drukā, Braila rakstā) personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām un kuras atbilst vismaz vienam kritērijam, kas atrunāti Autortiesību likuma 22.1 panta pirmajā daļā.

II. LNerB tiesības un pienākumi

2. LNerB, ievērojot Autortiesību likuma 22.1 panta pirmo daļu, sadarbības ietvaros pēc Centra darbinieku vai klientu pasūtījuma nodod Centram LNerB Skaņu ierakstu studijā ieskaņotās (MP3 formātā) audiogrāmatas kompaktdiskos, vai tās iekopējot Centra zibatmiņās, kā arī LNerB Braila raksta nodaļā reproducētās grāmatas neredzīgo rakstā vai palielinātā drukā.

3. LNerB pielāgotās literatūras saraksts pieejams LNerB tīmekļvietnē (neredzigobiblioteka.lv) sadaļās „Jaunieguvumi”un „E-katalogs”, lai Centra darbinieki, uzklausot klientu vēlmes, varētu veikt grāmatu izvēli, sūtot pielāgotās literatūras sarakstu e-pastā Bibliotēkas pārstāvim, norādot grāmatas autoru, nosaukumu un formātu. Pielāgotās literatūras lietošanas termiņš ir 2 (divi) mēneši. Vienā izsniegšanas reizē var saņem ne vairāk kā 20 eksemplārus.

4. LNerB nodrošina fizisku personu datu aizsardzību, saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

III. Centra tiesības un pienākumi

5. Centrs nodrošina, ka pielāgotā literatūra tiek izsniegta tikai tiem lietotājiem, kuri atbilst vismaz vienam no Autortiesību likuma 22.1 panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem.

6. Pielāgotās literatūras sūtīšanu uz Centru nodrošina LNerB, savukārt atpakaļ – Centrs. Pielāgotās informācijas pasta sūtījumi ar sekogrammu (cilvēks ar Balto spieķi) ir bez maksas, kā to nosaka Pasta likuma 40.pants.

7. Centrs garantē pielāgotās literatūras saglabāšanu un aizsardzību, un nodošanas termiņu ievērošanu, ko nosaka LNerB Lietošanas noteikumi un šī Vienošanās.

8. Centram ir pienākums iesniegt LNerB sarakstu ar pielāgotās literatūras lasītāju vārdiem un uzvārdiem, personas kodiem, lai LNerB var veikt lasītāju reģistrāciju un pielāgotās literatūras uzskaiti, kā to paredz Autortiesību likuma 22.1panta septītās daļas 2.apakšpunkts.

IV. Noslēguma jautājumi

9. Šī Vienošanās ir saistoša abām Pusēm.

10. Saistībā ar šo Vienošanos LNerB ieceļ par savu pārstāvi:

Vārds, uzvārds:
Amats:
Adrese:
Tālrunis:
E-pasts:
 1. Saistībā ar šo Vienošanos Centrs ieceļ par savu pārstāvi:
Vārds, uzvārds:
Amats:
Adrese:
Tālrunis:
E-pasts:
 1. Pusēm vienojoties, Vienošanos var papildināt un izdarīt tajā grozījumus, kas noformējami pielikuma veidā, kas tiek uzskatīts par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu.
 2. Priekšlikumus par grozījumiem Vienošanās tekstā Puses izskata mēneša laikā no saņemšanas dienas.
 3. Puses ir tiesīgas lauzt Vienošanos, ja šāda sadarbība vairs nav nepieciešama, par to iesniedzot otrai Pusei rakstisku paziņojumu. Vienošanās uzskatāma par lauztu piektajā darba dienā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas.
 4. Puses ir tiesīgas vienpusēji lauzt Vienošanos, ja otra Puse nepilda Vienošanos, iesniedzot par to otrai Pusei motivētu rakstisku paziņojumu. Vienošanās uzskatāma par lauztu piektajā darba dienā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas.
 5. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz jaunas Vienošanās noslēgšanai.
 6. Vienošanās ir sastādīta un parakstīta divos eksemplāros, no kuriem viens nodots LNerB, otrs – Centram.

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas                                   Sociālā aprūpes centra vadītājs

direktore                                                                      ___________________

…………………………………                                             …………………………………

/paraksts/                                                                       /paraksts/

    Andra Jākobsone                                                    _____________________

/paraksta atšifrējums/                                                  /paraksta atšifrējums/

6.pielikums

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas

lietošanas noteikumiem

KĀRTĪBA

kādā tiek sniegti pakalpojumi lasītāju nodrošināšanai ar pielāgoto literatūru (audio grāmatas, grāmatas Braila rakstā un palielinātajā drukā) bibliotēkas ārējos apkalpošanas punktos – sociālās aprūpes centros un pansionātos, personu ar invaliditāti nevalstiskajās organizācijās, senioru organizācijās un dienas centros.

I. Apkalpošana sociālās aprūpes centros un pansionātos

 1. Lai saņemtu bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus pielāgotā formātā personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām un kuras atbilst vismaz vienam kritērijam, kas noteikti Autortiesību likuma 22.1 panta pirmajā daļā, sociālās aprūpes centrs vai pansionāts (turpmāk – Centrs) slēdz Vienošanos (Bibliotēkas lietošanas noteikumu pielikums Nr.5) ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku (turpmāk Bibliotēka).
 2. Vienošanās nosaka abu pušu tiesības un pienākumus.
 3. Abas puses ieceļ atbildīgos pārstāvjus pielāgotās literatūras pakalpojumu nodrošināšanai.
 4. Vienošanos sagatavo Bibliotēka un nosūta Centram.
 5. Bibliotēka nodrošina pielāgotās literatūras saraksta pieejamību Bibliotēkas tīmekļvietnē (neredzigobiblioteka.lv) sadaļās „Jaunieguvumi” un „E-katalogs”, lai Centra darbinieki, uzklausot klientu vēlmes, varētu veikt grāmatu izvēli, sūtot pielāgotās literatūras sarakstu e-pastā Bibliotēkas pārstāvim, norādot grāmatas autoru, nosaukumu un formātu. Pielāgotās literatūras lietošanas termiņš ir 2 (divi) mēneši. Vienā izsniegšanas reizē var saņem ne vairāk kā 20 eksemplārus.
 6. Bibliotēka nodrošina pielāgotās literatūras piegādi Centriem Rīgā un Pierīgā ar Bibliotēkas transportu. Pārējiem Centriem pielāgotās literatūras pasta sūtījumi ar sekogrammu (cilvēks ar Balto spieķi) ir bez maksas, kā to nosaka Pasta likuma 40.pants.
 7. Centrs iesniedz Bibliotēkai sarakstu ar pielāgotās literatūras lasītāju vārdiem un uzvārdiem, personas kodiem, lai Bibliotēka var veikt pielāgotās literatūras lasītāju reģistrāciju un literatūras uzskaiti, kā to paredz Autortiesību likuma 22.1  panta septītās daļas 2.apakšpunkts.
 8. Bibliotēka nodrošina Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības.

II. Personu ar invaliditāti nevalstiskajās organizācijās, dienas centros un senioru organizācijās apkalpošana

 1. Bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus pielāgotā formātā var saņemt personas, kuras ir ar redzes traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām un atbilst vismaz vienam kritērijam, kas atrunāti Autortiesību likuma 22.1 panta pirmajā daļā.
 2. Bibliotēka nodrošina pielāgotās literatūras saraksta pieejamību Bibliotēkas tīmekļvietnē (neredzigobiblioteka.lv) sadaļās „Jaunieguvumi” un „E-katalogs”, lai lasītāji varētu veikt grāmatu izvēli, sūtot izvēlētās pielāgotās literatūras sarakstu e-pastā vai zvanot Bibliotēkas pārstāvim, norādot grāmatas autoru, nosaukumu un formātu. Bibliotēka nodrošina pielāgotās literatūras (CDMp3 formātā, palielinātā drukā, un ierakstot zibatmiņās) piegādi. Pielāgotās literatūras lietošanas termiņi tiek noteikti individuāli.
 3. Katra no šīm organizācijām norīko atbildīgo kontaktpersonu un nodrošina telpas, kur Bibliotēkas darbinieks veic lasītāju apkalpošanu.
 4. Bibliotēka nodrošina lasītāju konsultēšanu par Bibliotēkas krājumu un citiem informācijas resursiem, e-katalogu, abonētajām datu bāzēm un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošanu.

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas direktore A.Jākobsone

8.pielikums

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas

lietošanas noteikumiem

Priekšā lasīšanas kārtība Latvijas Neredzīgo bibliotēkas lasītājam

 1. Iepriekš vienojoties ar Bibliotēkas darbinieku par konkrētu datumu un laiku, Lasītājam ir tiesības saņemt priekšā lasīšanas pakalpojumus līdz 1 (vienai) stundai dienā. Pēc Lasītāja lūguma šo laiku var pagarināt.
 2. Lasītājiem ir iespēja apvienoties interešu grupā un izmantot Bibliotēkas priekšā lasīšanas pakalpojumu.
 3. Lasītājam tiek nodrošināti priekšā lasīšanas pakalpojumi no Bibliotēkas krājumā esošajiem izdevumiem, kā arī nepieciešamības gadījumā, no Lasītāju grāmatām un citiem materiāliem.
 4. Teksta ierakstīšanai lasīšanas laikā Lasītājam atļauts izmantot audio aparatūru.
 5. Pēc Lasītāja lūguma Bibliotēkas darbinieks var ielasīt Lasītājam nepieciešamo tekstu audioformātā Lasītājam piederošā datu nesējā.

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas direktore                                            A.Jākobsone

9.pielikums

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas

lietošanas noteikumiem

Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Latvijas Neredzīgo bibliotēkā

1. Pirms Bibliotēkas publiskā datora un interneta lietošanas uzsākšanas, Lasītājam ir jāreģistrējas pie Bibliotēkas darbinieka noteikta datora un programmu lietošanai, kā arī laika uzskaitei.

2. Pirmo reizi uzsākot Bibliotēkā darbu ar datoru, Lasītājam jāiepazīstas ar Bibliotēkas lietošanas noteikumu pielikumu Nr.9. „Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Latvijas Neredzīgo bibliotēkā.”

3. Lasītājs var rezervēt datoru uz noteiktu laiku, bet ne ilgāk kā uz 2 (divām) stundām dienā. Nepieciešamības gadījumā darba laiks var tikt pagarināts, saskaņojot ar Bibliotēkas darbinieku.

4. Kavējot ilgāk par 15 minūtēm, Lasītājs zaudē datora lietošanas tiesības rezervētajā laikā.

5. Ar vienu datoru drīkst strādāt tikai viens Lasītājs.

6. Lasītājam ir šādas tiesības:

6.1. izmantot visas datorā instalētās programmas un beidzot darbu pie datora aizvērt visas programmas, ar kurām tika strādāts;

6.2. saņemt konsultācijas neskaidrību gadījumā;

6.3. saglabāt izveidotās datnes personīgajos datu nesējos (CD, DVD, zibatmiņas u.c.) un cietajā diskā;

6.4. izmantot skeneri un printeri vai skenēšanu un printēšanu pēc Lasītāja pieprasījuma veic Bibliotēkas darbinieks;

6.5. izmantot Braila rindu un Braila raksta printeri.

7. Lasītājam ir aizliegts:

7.1. ieslēgt vai izslēgt datoru;

7.2. mainīt datora programmatūras konfigurāciju, tai skaitā programmas saskarnes (izskata, karsto taustiņu u.c.) iestatījumus, veikt jebkāda veida instalācijas (programmas, spēles u.c.);

7.3. mainīt fonta izmērus interneta pārlūkprogrammā;

7.4. pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu, pārstartēt datoru, kad traucēta tā darbība;

7.5. pie datora lietot dzērienus un pārtikas produktus;

7.6. nedrīkst iegūt, radīt vai izplatīt informāciju, kas:

7.6.1. ataino vardarbību un agresiju;

7.6.2. veicina pornogrāfiska rakstura materiālu apriti;

7.6.3. veicina atkarību izraisošu vielu (narkotiku, alkohola, tabakas izstrādājumu) lietošanu;

7.6.4. mudina uz azartspēlēm;

7.6.5. satur agresīvu valodu vai necenzētus vārdus;

7.6.6. ļaunprātīgi izmanto bērnu uzticēšanos vai pieredzes trūkumu;

7.6.7. reklamē vai piedāvā seksuāla rakstura pakalpojumus u.c.

7.7. izmantot datoru masu reklāmas vēstuļu vai mēstuļu (spamu) izsūtīšanai;

7.8. pie datora atrasties virsdrēbēs, mitrās drēbēs, ar mitrām, netīrām rokām.

8. Ja Lasītājs ir saglabājis datnes Bibliotēkas datora cietajā diskā, Bibliotēka neatbild par Bibliotēkas datoros saglabāto datņu drošību un konfidencialitāti. Lasītāja saglabātās datnes Bibliotēkas datoros var kļūt pieejamas jebkuram Lasītājam un var tikt izdzēstas bez jebkāda brīdinājuma.

9. Lietojot Braila raksta printeri, Lasītājam ir jāizmanto tikai Bibliotēkas papīrs jeb, saskaņojot ar Bibliotēkas darbinieku, tikai papīru Navigator 160 g.

10. Par visām programmatūras kļūdām vai bojātu aparatūru Lasītājam nekavējoties jāinformē Bibliotēkas darbinieks.

11. Programmatūras problēmsituāciju un datora tehnisku bojājumu gadījumā Bibliotēkas darbiniekam ir tiesības īslaicīgi pārtraukt Lasītāja darbu pie datora.

12. Par jebkuriem programmu vai datoru mehāniskiem bojājumiem, kas radušies Lasītāja darbības rezultātā, Lasītājs sedz visus ar šo bojājumu novēršanu saistītos izdevumus.

13. Par datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskās izmantošanas kārtības neievērošanu Lasītājam var tikt ierobežota vai pārtraukta datoru izmantošana.

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas direktore A.Jākobsone

10.pielikums
Latvijas Neredzīgo bibliotēkas
lietošanas noteikumiem

GALVOJUMS

Lūdzu pierakstīt Latvijas Neredzīgo bibliotēkā bērnu

uzvārds, vārds _________________________________________

personas kods: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________

dzimšanas datums: _________________________

adrese, tālrunis _____________________________________________

izglītības iestāde, klase____________________________________

Es, likumisks bērna pārstāvis –

uzvārds, vārds __________________________________________

personas kods______________________

ar savu parakstu apliecinu, ka

 • bērns atbilst vismaz vienam no kritērijiem, kuri atrunāti Autortiesību likuma 22.1 punktā, lai saņemtu Latvijas Neredzīgo bibliotēkas bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus pielāgotā formātā – elektronisko mācību literatūru un daiļliteratūru;
 • uzņemos atbildību pēc izsniegšanas termiņa beigām izdzēst visus elektroniskos materiālus.
 • Ierakstu kopēšana vai izplatīšana citām personām ir autortiesību pārkāpums.

20__.g. _________________

Paraksts

___________________________

dokuments PDF formātā Latvijas Neredzīgo bibliotēkas lietošanas noteikumus PFD formātā.