Kā kļūt par lietotāju

Reģistrēšanās klātienē

Lai kļūtu par bibliotēkas lietotāju, ir jāierodas bibliotēkā.

Līdzi jāņem pase vai cits personu apliecinošs dokumentu, kas jāuzrāda bibliotekāram.

Reģistrējoties lietotājam jāaizpilda reģistrācijas veidlapa. To var izdarīt uz vietas bibliotēkā vai izdrukāt un aizpildīt mājās.

Lietotājs, kurš pats nevar apmeklēt bibliotēku, rakstiski pilnvaro fizisku vai juridisku personu (atbalsta – uzticības personu) veikt reģistrāciju viņa vārdā, izmantojot bibliotēkas izstrādāto pilnvaru.

Lietotājs, kuram nepieciešama informācija pielāgotā formātā (audiogrāmatas, grāmatas palielinātā drukā vai Braila rakstā), ar parakstu apliecina, ka atbilst vismaz vienam no Autortiesību likumā minētajiem kritērijiem (skatīt zemāk).

Informāciju pielāgotā formātā var saņemt:

  • neredzīga persona
  • persona ar redzes traucējumiem, kuru dēļ nespēj lasīt rakstu darbus parastajā drukā kā to var personas bez šādiem traucējumiem (piemēram, seniori),
  • persona ar uztveres traucējumiem vai ar citādām lasīšanas grūtībām, kuru dēļ nespēj lasīt rakstu darbus līdzvērtīgi personām bez šādiem traucējumiem (cilvēki ar disleksiju u.c.),
  • persona, kura fizisku traucējumu dēļ nespēj noturēt grāmatu, rīkoties ar to, fokusēt skatienu vai kustināt acis tādā mērā, kāds tas parasti būtu nepieciešams lasīšanai.

Nepilngadīgo lietotāju bibliotēkā reģistrē, pamatojoties uz viena no vecākiem, pedagoga vai cita likumiska pārstāvja (personas, kas realizē aizgādību) rakstveidā iesniegtu galvojumu vai galvojumu bērniem ar lasīšanas traucējumiem.

Reģistrējoties lietotājs vai pilnvarotā persona iesniegumā par lietotāja reģistrāciju ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot. Ja lietotājs redzes vai citu lasīšanas grūtību dēļ nevar pats iepazīties ar noteikumiem, tad viņu ar tiem iepazīstina bibliotekārs vai pilnvarotā persona.

Lietotājs ar redzes, kustību vai citiem funkcionāliem traucējumiem informē bibliotēku, ja vēlas saņemt pakalpojumus dzīves vietā.

Reģistrēšanās attālināti

Lai reģistrētos attālināti kā pielāgotās literatūras lasītājs, pirmkārt, ir jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem, kuros norādīti kritēriji par personām, kas var saņemt pielāgoto literatūru.

Uz e-pasta adresi [email protected] jānosūta aizpildīta reģistrācijas veidlapa, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, un jāapliecina, ka atbilstat vismaz vienam no kritērijiem, lai saņemtu pielāgoto literatūru. Ja Jums nav droša elektroniskā paraksta, bet vēlaties tādu iegūt, informāciju, kā to izdarīt, meklējiet šeit: https://www.eparaksts.lv/lv/

Ja reģistrēties vēlas bērns, tad kādam no vecākiem vai citam likumiskam pārstāvim jāaizpilda galvojums, jāparaksta tas ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz [email protected].

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar bibliotēku.