Kā kļūt par lietotāju

Lai kļūtu par bibliotēkas lietotāju, ir jāierodas bibliotēkā Rīgā vai jebkurā tās filiālē.

Līdzi jāņem pase vai cits personu apliecinošs dokumentu, kas jāuzrāda bibliotekāram.

Reģistrējoties lietotājam jāaizpilda reģistrācijas veidlapa. To var izdarīt uz vietas bibliotēkā vai izdrukāt un aizpildīt mājās.

Lietotājs, kurš pats nevar apmeklēt bibliotēku, rakstiski pilnvaro fizisku vai juridisku personu (atbalsta – uzticības personu) veikt reģistrāciju viņa vārdā, izmantojot bibliotēkas izstrādāto pilnvaru.

Lietotājs, kuram nepieciešama informācija pielāgotā formātā (audiogrāmatas, grāmatas palielinātā drukā vai Braila rakstā), ar parakstu apliecina, ka atbilst vismaz vienam no Autortiesību likumā minētajiem kritērijiem (skatīt zemāk).

Informāciju pielāgotā formātā var saņemt:

  • neredzīga persona
  • persona ar redzes traucējumiem, kuru dēļ nespēj lasīt rakstu darbus parastajā drukā kā to var personas bez šādiem traucējumiem (piemēram, seniori),
  • persona ar uztveres traucējumiem vai ar citādām lasīšanas grūtībām, kuru dēļ tu nespēj lasīt rakstu darbus līdzvērtīgi personām bez šādiem traucējumiem (piemēram, ar disleksiju vai autismu),
  • persona, kura fizisku traucējumu dēļ nespēj noturēt grāmatu, rīkoties ar to, fokusēt skatienu vai kustināt acis tādā mērā, kāds tas parasti būtu nepieciešams lasīšanai.

Nepilngadīgo lietotāju bibliotēkā reģistrē, pamatojoties uz viena no vecākiem, pedagoga vai cita likumiska pārstāvja (personas, kas realizē aizgādību) rakstveidā iesniegtu galvojumu.

Reģistrējoties lietotājs vai pilnvarotā persona iesniegumā par lietotāja reģistrāciju ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot. Ja lietotājs redzes vai citu lasīšanas grūtību dēļ nevar pats iepazīties ar noteikumiem, tad viņu ar tiem iepazīstina bibliotekārs vai pilnvarotā persona.

Lietotājs ar redzes, kustību vai citiem funkcionāliem traucējumiem informē bibliotēku, ja vēlas saņemt pakalpojumus dzīves vietā.